Vedtægter for Foreningen Den Kulturelle Gavebutik Siloerne

§ 1
Formål
Stk. 1:
Foreningens formål er at støtte og udvikle den lokale talentmasse indenfor udøvende og praktiserende kunstarter som for eksempel musik og teater.
Det sker med udgangspunkt i erhvervelsen, driften & udviklingen af Den Kulturelle Gavebutik Siloerne.

§ 2
Navn og hjemsted
Stk. 1:
Foreningens navn er: Den Kulturelle Gavebutik Siloerne, i daglig tale ”Siloerne”.
Stk. 2:
Foreningen er hjemmehørende på Kegnæsvej 38 i Skovby, 6470 Sydals.

§ 3
Medlemsforhold
Stk. 1:
Som medlemmer kan optages enhver med interesse for foreningens virke.
Stk. 2:
Indmeldelse sker ved erhvervelse af et medlemskort.
Stk. 3:
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.
Stk. 4:
Medlemmerne, med gyldigt medlemskort, er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, der rejses på generalforsamlingen.
Stk. 5:
Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent. Kontingentet følger kalenderåret.
Stk. 6:
Medlemskab fornyes ikke automatisk.
Medlemsskabet følger kalenderåret.
Stk. 7:
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen.
Et ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen prøvet ved først kommende generalforsamling.

§ 4
Generalforsamlingen
Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2:
Foreningen afholder generalforsamling en gang om året, typisk 2. weekend i Oktober.
Stk. 3:
Generalforsamlingen er åben for medlemmer med gyldigt medlemskort.
Stk. 4:
Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og medlemmernes stemmer vægtes lige.
Stk. 5:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal.

§ 5
Indkaldelse til generalforsamling
Stk. 1:
Generalforsamlingen indkaldes som minimum på foreningens hjemmeside og varsles med mindst 3 uger. Dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden.
Stk. 2:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3:
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens/formandens beretning
3.Forelæggelse af årsregnskab.
4.Indkomne forslag
5.Valg i henhold til § 7
6.Evt.
Stk. 4:
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1:
Foreningen afholder ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det.
Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.

§ 7
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1:
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 8 medlemmer.
Stk. 2:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på tre år.
Stk. 3:
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter hver generalforsamling med formand og kasserer.
Stk. 4:
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5:
Bestyrelsen kan oprette flere tillidshverv efter behov.
Stk. 6:
Bestyrelsen udarbejder om nødvendigt en forretningsorden.
Stk. 7:
Bestyrelsen godkender regnskabet. Foreningen benytter sig af ekstern revision.
Stk. 8:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, som minimum dog formand, næstformand og kasser er til stede.
Stk. 9:
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.
Stk. 10:
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden, kasseren og referenten.
Stk. 11:
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 12:
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 13:
Kasseren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab, i samarbejde med revisionen.

§ 8
Tegningsregler
Stk. 1:
Foreningen tegnes af kassereren & formanden i fælleskab.

§ 9
Hæftelse
Stk. 1:
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis dette er særlig aftalt.

§ 10
Vedtægtsændringer
Stk. 1:
Ændringer af disse vedtægter kan finde sted på foreningens generalforsamling med almindeligt stemmeflertal.

§ 11
Opløsning
Stk. 1
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje.
Stk. 2:
Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Stk. 3:
I tilfælde af foreningens ophør tilfalder foreningens formue Skovby Landbylaug.
Undtaget herfra er forpligtelser til tredje part, herunder fonde & offentlige tilskud.

Vedtaget på Generalforsamlingen den 17/12 2016

 

 


 

 

 

 

Foreningen Siloerne har det formål at støtte og udvikle lokale talenter indenfor praktiserende og udøvende kunstarter.

 

mail@siloerne.dk